Edith Gruson , Gerard Hadders , ProArtsDesign
Aristoteles
Boekomslagen, fotografie Traast & Gruson
Patrick Everard, Historische Uitgeverij Groningen

Sedert 1999 verschijnt de reeks ARISTOTELES IN NEDERLANDSE VERTALING met zekere regelmaat. De belangrijkste werken van de grondlegger van de westerse wetenschap, de vader van de filosofie, komen hiermee, veelal voor het eerst in de Nederlandse taal beschikbaar. De betekenis van Aristoteles (384-322 vC) voor de ontwikkeling van het denken en voor de geschiedenis van de wijsbegeerte, de wetenschap en de cultuur kan nauwelijks overdreven worden. Aristoteles is een universele geest met aandacht voor zeer uiteenlopende gebieden, zoals de logica, de biologie, de metafysica, de politiek en de ethiek. De werken van Aristoteles vormen de oudste ons bewaard gebleven neerslag van wat een alomvattende en systematische bestudering van de werkelijkheid genoemd kan worden. In de oudheid, de middeleeuwen, de renaissance en de nieuwe tijd hebben zijn werken altijd een centrale rol gespeeld in wetenschappelijke en wijsgerige debatten. De laatste jaren staat de bestudering van Aristoteles’ werken opnieuw in de actuele belangstelling.

Doelstelling van de reeks ARISTOTELES IN NEDERLANDSE VERTALING is het voor een breder publiek toegankelijk maken van de werken van Aristoteles, die ook vanuit hedendaags wijsgerig of wetenschapshistorisch oogpunt belangwekkend zijn, en daarmee ook het stimuleren van de bestudering van Aristoteles door middel van de oorspronkelijke geschriften. Ieder deel is naast de vertaling voorzien van annotatie, inleidingen en registers die dienen om elk werk ook toegankelijk te maken voor lezers die niet klassiek geschoold zijn, die daarom geen kennis hebben van het Grieks, en niet meer dan een elementaire kennis van de geschiedenis van de Griekse filosofie.

De werken van Aristoteles zijn niet eerder op deze wijze en op deze schaal in het Nederlands vertaald. De reeks staat onder redactie van Keimpe Algra, hoogleraar antieke en middeleeuwse wijsbegeerte te Utrecht, Jan Maarten Bremer, emeritus hoogleraar Griekse taal- & letterkunde, Philip van der Eijk, hoogleraar Griekse taal- & letterkunde en de geschiedenis van de klassieke medische wetenschap, Jan van Ophuijsen, bijzonder hoogleraar in de traditie van het platonisme in relatie tot het vroege christendom te Utrecht, en Carlos Steel, hoogleraar antieke en middeleeuwse wijsbegeerte te Leuven.